2014-2015

-

 

B.v.b.a. Elegnav

Ondernemingsnr. 0843.840.513

 

Met maatschappelijke zetel
Drabstraat 39
B-9000 Gent

 

tel.: 09 225 53 64

E-mail: woodstrip@hotmail.com

Binnenhuisreglement Kamers Gruuthuusestraat 3 te 9000 Gent

Preleminair

·        Door het onderschrijven van het contract, verbindt de huurder zich er toe, het binnenhuisreglement als aanhangsel van het contract, te aanvaarden en na te leven.

·        Vóór ondertekening en aanvang van het contract heeft de huurder de nodige tijd genomen om het gehuurde goed te kiezen en te keuren.

·        Het niet naleven van dit binnenhuisreglement kan een eenzijdige verbreking door de verhuurder met zich meebrengen en dit zonder schadeloosstelling voor de overtredende huurder.

 

Art.: 1.         Huurverbintenissen van het contract:

1.1:              Duur van het contract:

Beperkt duurcontract: De kamers worden verhuurd voor 11 maanden minimum vanaf de maand september. Op aanvraag kan de 12de maand hetzij de maand augustus, in de mate van het mogelijke, bijgehuurd worden.

1.2:              Ondertekening van het contract:

Bij ondertekening van het contract wordt de huurwaarborg, gelijk aan 2 maanden huur, alsook de eerste maand huur betaald of gestort op de rekening van verhuurder.

Contracten worden bij voorkeur opgemaakt in aanwezigheid van de ouders of gevolmachtigde.

1.3:              Bestemming van het goed

De kamers worden verhuurd voor als studentenkamer voor alleenstaande. Een tweede huurder of inwoner geeft een automatische verhoging van 30% huishuur met zich mee.

1.4:              Huurbetalingen:

De huur dient uiterlijk op de eerste dag van iedere maand gecrediteerd te worden op bankrekening: KBC Iban: BE74 73703620 6507 BIC: KREDBEBB van Elegnav B.v.b.a. ,  Drabstraat 39,   B-9000 Gent.

en voor het eerst binnen de 8 dagen na ondertekening van het contract om het geldig te maken. Dit mag ook contant vereffend worden.

1.5:           GEVALLEN VAN HUURVERHOGING  

De huurprijs is één van de essentiële punten van de huurovereenkomst.

 

Voor één huurder: Onderhavige verhuring wordt toegestaan en aanvaard tegen de vooraf besproken maandelijkse huurprijs op voorhand betaalbaar en uiterlijk op de laatste werkdag, dat de 1ste van elke maand voorafgaat.

 

Voor meerdere huurders: De huurprijs verhoogt automatisch met vermeerdering van 30% per persoon indien één of meerdere personen (al dan niet gedomicilieerd op de locatie) heel regelmatig op het gehuurde goed verblijven. Indien de verhuurder niet op de hoogte wordt gebracht over de personen die op de locatie samenwonen, neemt de huurder alle verantwoordelijkheid tegenover de verhuurder, ook de aanrekening van de meerprijs. De huurder heeft verplichting alle gegevens van de bijkomende bewoners aan de verhuurder bekend te maken door een opgesteld formulier. Ook een kopie van de identiteitskaart moet doorgegeven worden aan de verhuurder. Het formulier kan men bij de verhuurder bekomen.

Wanneer de bijkomende volwaardige medebewoners huurders worden door ondertekening van een huurcontract samen met de initiële huurder, ontvangen zij een bijkomende toegangsbadge en kamersleutel. Indien meer dan één persoon de studio huurt, is de huur en de onkosten ondeelbaar. De volle huur en onkosten zijn ontegensprekelijk betaalbaar door de huurders of volledig in solidair borgstelling door één van beiden naar willekeur.

 

Indicies die de verhoging van huurprijs kunnen teweegbrengen:

·        Een dubbel bed en of matras plaatsen in de kamer.

·        Een tweede bed en of matras in de kamer heeft (al dan niet opblaasbaar of kampeerbed).

              

1.5:              Huurwaarborg:

Er wordt een huurwaarborg van twee maanden huur gevraagd om eventuele schade te dekken (zie ook art. 6). Dit dekt niet een hypothetisch huurachterstel.

1.6:              Verzekeringen:

De huurders zijn verzekerd voor "afstand van verhaal tegen brand en burgerlijke aansprakelijkheid t.o.v. eigenaar en medehuurders onder elkaar, weliswaar met een vrijstelling (franchise) van 300 € ten laste van de huurder ".Geen dekking bij brand veroorzaakt door brandende kaarsen, sigaretten of bij vrijwillige brandstichting).

De inboedel dient via een eigen verzekering gedekt te worden en is niet gedekt door de verhuurder.

1.7:              Sleuteloverhandiging

De huurder belegt een afspraak voor het in ontvangstneming en de teruggave van de sleutel.

Bij de ondertekening van het contract, volstorten van de huurwaarborg en de 1ste maand huur worden de sleutels van het goed door de eigenaar overhandigd aan de huurder. Bij verlies zal de huurder een nieuwe sleutel en of badge verkrijgen aan kostprijs.

Dit zijn :

·        De badge van de straatdeur en buitendeuren van de bouwblokken. De straatdeur is tijdens de dag open. ’s Nachts tussen middernacht en 8.00 uur is de straatdeur gesloten. Kostprijs is 35 euro.

·        De sleutel van de studio. Kostprijs is 4 euro.

·        Eventueel koelkastsleutel. Kostprijs is 4 euro.

Iedere reguliere huurder krijgt één badge en één sleutel.

Bij het einde van zijn verblijf zal de huurder de sleutels en de badge teruggeven aan de verhuurder, zolang de verhuurder de sleutel niet heeft teruggekregen zal de huur verder verschuldigd zijn.

 

1.8:              Eindafrekeningen:

Indien blijkt dat het goed niet correct is teruggegeven worden de kosten op het eind van het contract aangerekend. Ook als blijkt dat andere onkosten nog moeten afgerekend worden.

1.9:              Toezicht:

De huurder geeft aan de verhuurders of zijn aangestelde de toestemming de kamer te betreden om - herstellingswerken uit te voeren, ook bij eventueel afwezigheid van de huurder.

Art.: 2.         Verbreking van het contract

2.1:  Vrijwillige verbreking van het contract

·        Indien de huurder verlangt het huurcontract te verbreken of om één of andere reden de kamer niet in gebruik kan nemen, zal hij zelf een andere huurder zoeken of de huur zelf verder betalen tot het einde van de contractperiode.

·        De verbrekingsvergoeding zal minstens gelijk zijn aan de resterende te betalen huur voor de rest van de contractperiode, vermeerderd met minstens 150,00 € voor administratieve kosten.

2.2: Gedwongen verbreking van het contract wegens inbreuk op het binnenhuisreglement

Naast de betaling van de verbrekingsvergoeding aan de verhuurder, zoals voorzien in Art. 2.1, de eventueel aangebrachte schade en de nog te betalen huur tot het einde van het contract eveneens verschuldigd.

Art.: 3.         Verlenging van het contract

3.1: Aansluitend contract

Ingeval de huurder de kamer wenst verder te huren voor het volgend jaar, dient een nieuw contract ondertekend te zijn uiterlijk op de vervaldag van het lopende contract. In dit geval kan het persoonlijk materiaal op eigen risico in de kamer blijven gedurende de verlofmaand(en), maar worden de sleutels aan de eigenaar afgegeven.

3.2: Vakantiemaand augustus

Indien de kamer tijdens de maand augustus gebruikt wordt, is de huur voor deze maand verschuldigd aan dezelfde voorwaarden als verlopen contract.

Bij huisverladers indien de kamer niet is ontruimt en de sleutel(s) en badge niet is afgegeven aan de verhuurder.

De huur van de maand augustus is niet verschuldigd indien de 3 volgende voorwaarden zijn vervuld:

·        de huurder niet aanwezig is op de kamer

·        de badge en de sleutels aan de eigenaar zijn overhandigd op 1 augustus van het lopend contract.

·        De huurder een nieuw ondertekend contract heeft afgesloten voor het volgend academiejaar. Gelieve tijdig uw voorzorgen te nemen.

Deze regeling geld enkel en alleen voor de maand augustus.

3.3: Automatische verlenging

Van rechtswege is er een automatische mondelinge verlenging van de huurovereenkomst voor eenzelfde termijn (voor een nieuwe huurperiode van minstens 11 maanden vanaf de maand september, voor het volgend academisch jaar met toepassing van de normale huurverhoging,

indien:

·        Er geen opzeg wordt gegeven door de huurder minstens twee maand voor het verstrijken van het lopend contract.

·        Bij vrijwillige bezetting van de kamer na het verstrijken van het huurcontract en zonder enige duidelijkheid aan de verhuurder te verschaffen over het al dan niet verder huren van de kamer.

·        Indien de huurder het nieuw opvolgend contract niet ondertekend, door welke reden ook, maar de kamer gewoon verder betrekt.

·        Ook bij nalatigheid bij vertrek zal de huur verder doorlopen tot volledige verhuis. De vakantieregeling art: 3.2 is niet toepasselijk bij vrijwillige bezetting en bij laattijdig verhuis van de vertrekkende huurder.

3.4: Voorrangsregel bij verder huren:

Volgende voorrangsregel telt bij het verder huren van de kamer of veranderen van kamer in het gebouw voor een volgend academiejaar:  De uittredende student heeft absolute voorrang op de kamer die hij huurt. Broers en zussen van de huurder zijn tweede in rang om dezelfde kamer te huren. De medestudenthuurder heeft in ieder geval voorrang tegenover vrienden en kennissen van de uittredende student. Voorwaarde is dat de verhuurder tijdig op de hoogte wordt gebracht van de wensen van de huurders. De vragenlijst die bij het einde van het schooljaar wordt uitgedeeld, wordt tijdig ingevuld en ingediend zodat moeilijkheden worden vermeden.

Art.: 4.         Huisvrede

·        Iedere bewoner dient de goede zeden in acht te nemen en begrip te hebben voor de privacy van de medebewoners en buren.

·        Alle buitensporigheden waardoor de rust of het werk van de andere huurders verstoord zullen vermeden worden. In het bijzonder na 22 uur wordt stilte gevraagd, vooral in de gangen, op de trappen en buiten, zowel op straat als op de binnenkoer.

·        Het dragen van zware schoenen zal geen aanleiding geven tot overdreven lawaai.

·        Fijne naaldhakken worden vermeden, deze beschadigen de vloeren.

·        Het roepen en schreeuwen van de ene kamer naar het andere zal volledig vermeden worden.

·        Dieren worden in de gebouwen niet toegelaten, hoofdzakelijk uit hygiënische overwegingen.

·        Ook het spelen van muziekinstrumenten is niet toegelaten.

·        Radio en TV dienen op een aanvaardbaar volume geregeld om de hinder aan andere huurders te voorkomen.

·        Internet zal geen aanleiding geven tot hard  chatten  of luide video’s en allerhande spelen. Dit zeker niet na 22 uur tot 8 uur.

Ter informatie: Wie zich schuldig maakt aan overlast of wat als overlast geïnterpreteerd kan worden zal voortaan door een ambtenaar of een politieagent naar eigen goeddunken worden beboet en dat tot 350 euro. Dit zonder enige vorm van proces. Dat is een gevolg van de goedkeuring door de regering van de wet op de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS).

 

Art.: 5.         Veiligheid

5.1: Algemeen

·        Om verstaanbare veiligheidsredenen dienen alle toegangsdeuren steeds gesloten te blijven. Het is ten strengste verboden voorwerpen tussen de deur te plaatsen of deze open te laten, zelfs voor zeer korte duur.

·        De garagepoort moet na 18 uur steeds gesloten en vergrendeld blijven.

·        Uit veiligheidsoverwegingen wordt het roken in de gangen niet toegelaten.

·        Voorzichtigheid wordt aanbevolen bij het roken.

·        Brandende kaarsen zijn ten strengste verboden door politiereglement en verzekeringen (het is dan ook niet gedekt door de verzekering).

·        Ook spots (lichten) kunnen brand veroorzaken.

·        De noodladders zijn er om de veiligheid en enkel maar te gebruiken in geval van uiterste nood.

·        Sleutels van de kamer en/of van de voordeur mogen niet bijgemaakt worden. Dubbels of meer kunnen bij de verhuurder aan kostprijs bekomen worden. Eveneens mogen de sloten van de kamers niet vervangen worden zonder overleg met de verhuurder, in ieder geval moet de verhuurder beschikken over een sleutel van de kamer.

·        Het buiten hangen van eender welk voorwerp (of plaatsen), doek, was is verboden.

 

5.2: Elektronisch slotenbeveiliging:

·        De 3 blokken van dit pand zijn eigen entiteiten.

·        De toegangsdeuren worden bediend met elektronische toegangsbadges.

·        Bezoekers zijn verplicht zich aan te melden aan het bellentableau in de inkomhal Gruuthuusestraat 3.

·        Elke huurder zal een toegangsbadge ontvangen, deze is persoonlijk, wordt niet aan een andere persoon doorgegeven. Bij verlies of vervreemding, moet u de verhuurder onmiddellijk verwittigen. Een nieuw vervangbadge kost 35 euro. Dus best niet verliezen of schenden.

·        De inkomsas zal tussen 0 uur en 8 uur niet meer toegankelijk zijn voor bezoekers. Enkel de huurders hebben vrije toegang 24 uur op 24. Bij laat bezoek moeten de huurders met hun bezoekers afspreken aan de geveldeur van het gebouw, anders komen ze niet meer binnen.

·        De bezoekers van de achterste blokken moeten het gebouw verlaten langs de poort Gruuthuusestraat 5 ofwel moet u ze begeleiden tot ze buiten zijn, omdat ze op eigen been het voorste gebouw niet kunnen binnentreden.

In uw eigen belang:

·        Gelieve onbekende personen niet binnen te laten, onder welke reden ook wat ze kunnen opgeven.

·        Zorgen dat de deuren steeds gesloten zijn.

·        Geen voorwerpen tussen de deuropeningen plaatsen om de toegangen doorlopend open te houden en deze zeker ’s avonds en ’s nachts.

·        Indien u de deur open vindt gelieve deze toch te sluiten.

·        Bezoekers die een verdachte houding en/ of geen geldige reden kunnen verzinnen over hun aanwezigheid in het gebouw onmiddellijk uitwijzen. U kunt zelf slachtoffer worden van dergelijke personen. Tenslotte als bewoner heeft u het recht om storende vreemde elementen uit het gebouw te wijzen. De verhuurders scharen zich volledig achter juiste initiatiefnemende huurders in geval van problemen.

5.3: Camera’s

Op bepaalde gemeenschappelijke plaatsen zijn er camera’s om uw veiligheid te optimaliseren en vandalisme te beperken. Deze zullen in geen geval uw privacy beperken. De opgeslagen beelden worden na verloop van tijd weggewist. Enkel beelden dat als bewijslast tegen misdrijven aangewend kunnen worden blijven bewaard.

Art.: 6.         Bezoek

·        Bezoek wordt toegestaan, maar de aandacht wordt gevestigd op het feit dat deze ontmoetingen uitsluitend op studie gericht zijn en dat alle misbruik ten strengste verboden is.

·        De verhuurders houden eraan dat de huurders een deftige houding aannemen en verlangen dat de bezoeken niet verlengd worden na 22 uur.

·        Fuifjes in de kamers of in de gebouwen worden niet toegelaten. De gebouwstructuur is er niet op berekend. Bij inbreuk zullen de genodigden onmiddellijk het gebouw moeten verlaten.

·        Barbecue op de koer is niet toegestaan.

·        Bezoekers gebruiken uitsluitend de ingang Gruuthuusestraat nr. 3.

·        Bezoekers, niet vergezeld van de huurder, mogen de gebouwen niet betreden door de poort zonder aanwezigheid van de huurder.

·        De badge van de voordeur en/of de sleutel van de kamer mogen niet uitgeleend worden aan derden.

·        Slaapgelegenheid aan derden mag niet verleend worden zonder voorafgaande toelating van ouders en verhuurder.

·        Zij mogen hun fietsen niet in de inkom plaatsen, dit stoort de in- en uitgang van andere personen, beschadigt de muren en deuren van het gebouw en bevuilt de inkom.

Art.: 7.         Verantwoordelijkheden

 

·        Verborgen gebreken van alle aard – omgevingshinder door geluid, geur en stof of eender welk ander hinder, zijn elementen waar de verhuurder rechtstreeks noch onrechtstreeks ten elke titel ook aansprakelijk kan worden gesteld.

·        De verhuurders zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of diefstal. De huurder is verantwoordelijk voor zijn private meegebrachte roerende eigendommen.

·        Vandalisme en beschadigingen aan de kamer, meubilair of aan de gemeenschappelijke delen worden door de dader betaald. Een kopij van de factuur van de herstellingswerken wordt aan de ouders of voogden toegestuurd.

·        De huurder staat in voor de schade rechtstreeks of onrechtstreeks door hem toegebracht of door zijn toedoen veroorzaakt, evenals door derden aan wie hij toegang tot de gebouwen verleent.

·        Het onderhoud van de kamer wordt door de huurder verzekerd en de kamer moet na de contractperiode proper en in goede staat terug gegeven worden. De matras zal in uitstekende staat achtergelaten worden of zal mede verhuisd worden mits betaling van de tegenwaarde.

·        Het kuisgerief moet onmiddellijk na gebruik op zijn plaats teruggezet worden en mag In geen geval in de kamer behouden worden. Bij het gebruik van de stofzuiger dient men zich ervan te vergewissen dat de vergaarzak niet vol is. Gelieve de verhuurder te verwittigen indien iets stuk is of niet degelijk werkt.

·        Het gebruik van nagels en/of duimspijkers moet met zorg gebeuren, en zijn niet toegelaten op meubels en deuren.

·        Affiches op ramen, deuren en gevels uithangen of plakken is niet toegelaten.

·        Het verplaatsen van meubelen geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Alle schade om reden van verplaatsing zal door de huurder gedragen worden. Let wel: meubelen verplaatsen heeft vaak tot gevolg dat er op de plankvloeren diepe onuitwisbare krassen veroorzaken wat als gevolg heeft dat de vloer moet afgeschuurd worden en hervernist (een dure kost). Deze schade zal desgevallend eveneens aan de huurder doorgerekend worden.

·        Meubelen mogen niet omgewisseld worden of in de gangen achtergelaten worden. Alle verdwenen meubelen van de kamer zullen moeten vergoed worden bij het eind van de huurperiode.

·        Meubelen, deuren en muren mogen niet geschilderd worden noch beplakt met stickers, plakband of plakstiften.

·        Indien er geen bed en/of matras nodig zijn, gelieve op voorhand te bevestigen.

·        Indien men kleine meubelen of stoelen meebrengt moet men beschermingviltjes plaatsen op de poten ervan om de vloer te beschermen.

·        Het openen van ramen, of dakramen mogen geen aanleiding geven tot binnenregenen of bevriezen van water- of verwarmingsinstallatie.

·        Het zitten op radiatoren is verboden.

·        Het is ten strengste verboden de daken en platforms te betreden ( met uitzondering enkel in geval van hoge nood) en/of te bevuilen, dit om schade en ongevallen te voorkomen.

·        Er mag niets geplaatst worden op vensterbanken of in de dakgoot, zoals eetwaren, planten, schoenen, enz. Bij hevige wind, storm of verkeerde manipulatie dit is levensgevaarlijk bij het vallen van objecten verdiepingen hoog.

·        Het is verboden op de kamer, de gang, de koer en de fietsenbergplaats met verf of fixerende middelen te spuiten, zelfs indien men afschermt.

·        De binnenkoer wordt niet gebruikt als parking, noch door de huurders, noch door hun ouders of bezoekers. Negerende en achtergelaten voertuigen kunnen geblokkeerd worden en mits betaling van 25 € per etmaal terug vrijgegeven worden. Alleen tijdens het in- en uitladen bij het begin en/of het einde van de huurperiode mogen voertuigen op de koer staan maar uitsluitend tijdens de duur van het in- en uitladen. Wel moet gezorgd worden dat andere voertuigen niet geblokkeerd worden en niet worden gehinderd bij binnen- en buitenrijden. Het kamernummer steeds op de voorruit van het voertuig vermelden zodat de eigenaar zeer snel kan opgezocht worden.

·        Kerstbomen mogen de gebouwen niet binnen om reden van de achtergelaten naalden op trappen en in de gangen.

·        Ook snijden van voorwerpen of papier op de vloer in de kamer en in de gangen wordt niet toegelaten. Gebruik daarvoor geschikte onderleggers.

Art.: 8.         Infrastructuur en onderhoud

8.1:              Onderhoud van de gemeenschappelijke DELEN:

Alle sanitaire voorzieningen worden op geregelde tijdstippen door de verhuurder gereinigd. Te allen tijde dient echter de meeste zorg uit te gaan van de huurder zelf die moet instaan voor een propere leefomgeving.

8.2:              Kameronderhoud:

De huurder verbindt er zich toe in te staan voor het onderhoud van zijn kamer. De persoonlijke papiermand en/ of vuilnisemmers dienen regelmatig leeggemaakt te worden in de daartoe voorziene gemeenschappelijke vuilnisbakken. Zie art 11. Afvalverwerking

8.3:              Keukens:

De gemeenschappelijke keuken en afwasbakken mogen door de huurders gebruikt worden maar wat door uw toedoen bevuild wordt (verwarmplaat, afwasbak, vloer, tafels, vaat, enz. ...) moet onmiddellijk na gebruik worden gereinigd.

Benutte persoonlijke vaat mag niet worden achtergelaten en dient onmiddellijk te worden afgewassen. Bij vastgestelde inbreuk wordt alles weggenomen.

De afwasbakken mogen niet gebruikt worden als lavabo’s. Corporeel onderhoud moet ofwel in de kamer gebeuren ofwel in de douchecellen. Etensresten mogen niet door de afwasbakken weggespoeld worden, maar moeten met keukenrolpapier zorgvuldig opgenomen worden en in de restafval gedropt worden, dit om verstoppingen van de afvoerpijpen te verhinderen.

Huisafval mag niet gestort worden in vuilemmers van de gemeenschappelijke keuken of in de afwasbakken of achtergelaten worden. Deze vuilemmers dienen enkel om kleine etensresten weg te werpen die na spoeling van de afwasbak niet weggespoeld zijn. U wordt verzocht deze resten te verwijderen uit de afwasbak.

Het is ten strengste verboden frietvet te gebruiken alsook andere stoffen die zouden kunnen storen omwille van rook, reuk en/of dampen.

8.4:              Magnetronoven:

Bij gebruik van de magnetronoven moeten de voedingswaren steeds met plastiekfolie afgedekt worden, dit om spatten in de oven te voorkomen.

8.5:              Toiletten:

Toiletten staan op elk verdiep. Het is verboden er allerhande vreemde voorwerpen in te werpen. Iedereen moet ervoor zorgen dat deze plaatsen even proper achtergelaten worden als men ze heeft betreden. Op elk toilet is er een borstel: gelieve hem te gebruiken. Iedereen houdt van hygiene.

Men mag niet op de toiletpot en of de toiletbril gaan staan.

8.6:              Douches:

De stortbaden staan enkel ter beschikking van de huurders.

Voor gebruik van de douches moet met op de groene knop duwen. Gedurende tien minuten zal er warmwater ter beschikking zijn, langer douchen zal dan enkel met koud water gebeuren. Zolang het rood licht brand is geen warmwater ter beschikking.

De douches mogen niet door niet huurders gebruikt worden. Ingeval deze door bezoekers worden gebruikt, zullen maatregelen t.o.v. de huurder genomen worden, een meerprijs zal eveneens aangerekend worden. Na gebruik dient men het stortbad grondig te reinigen en de vochtige vloer rond het stortbad te drogen. Bij het verlaten van de douches neemt men zijn persoonlijke spullen mee, lege shampooflesjes worden op de juiste wijze weggegooid.

8.7:              Koelkasten:

Gemeenschappelijke koelkasten mogen door de huurders benut worden. Deze moeten steeds op slot zijn om diefstal uit te schakelen. Een sleutel is verkrijgbaar met een waarborg van 3,50 €. Het kamernummer moet op alle verpakkingen duidelijk leesbaar zijn. De te oud geworden eetwaren dient men regelmatig weg te nemen. Diepvries producten mogen niet bewaard worden. Aan thermostaat mag niet geregeld worden. Gedurende de verlofperioden dient men niets in de koelkasten achter te laten. Bij morsen, vóór of in de koelkast, dient men onmiddellijk grondig te kuisen

8.8:              Koer

De binnenkoer mag door de huurders gebruikt worden. Daartoe zijn stoelen beschikbaar op het gelijkvloers binnen het gebouw. Na gebruik dienen deze stoelen terug op hun plaats opgestapeld te worden. Uiteraard dient de koer na gebruik terug netjes opgeruimd te worden. Alle flessen, sigarettenpeukjes, papieren, fruitafval enz. ... dienen in de container gegooid te worden. Men mag geen beddeken door het raam laten hangen.

Fietsen:

·        Moeten gemeld worden via de daartoe bestemde formulieren, bij de verhuurder verkrijgbaar.

·        Het aanbrengen van het kamernummer is verplicht.

·        Het fietsrek bevindt zich in de poort en op de koer.

·        Vanaf 18 uur dient de poort gesloten te blijven. Wie na 18 uur de poort gebruikt, dient ervoor te zorgen dat deze met zachtheid gesloten wordt en dat deze steeds vergrendeld wordt.

·        Het is aangeraden steeds de fietsen te vergrendelen.

·        De verhuurder is niet verantwoordelijk voor schade of diefstal.

·        De fietsen van bezoekers worden in geen geval in de poort of op de koer toegelaten.

·        De fietsen mogen in geen geval de weg belemmeren voor de in- en uitrit van wagens! Alle fietsen die in de weg staan of die niet van een kamernummer voorzien zijn worden terug op straat gezet op risico van de eigenaar van de fiets!

·        Niet rijvaardige fietsen worden verwijderd en naar de schroot verbannen.

·        Fietsen mogen niet door de inkomhal Gruuthuusestraat 3 of in de gangen geplaatst worden en/of als weg gebruikt worden om de garage of koer te vervoegen.

Art.: 9.         Energie        

·        Elektriciteit, verwarming en water zijn in de huurprijs begrepen.

·        De  elektrische toestellen, door de huurder meegebracht, moeten in goed werkende toestand verkeren,  geen storingen op het elektriciteitsnet veroorzaken om u  zo geen supplementaire energievergoeding te moeten aanrekenen. Toestellen moeten van recente makelij zij die energiebesparend werken, zoals koelkast (A, A+ of beter), koffiezettoestel, radio, TV, enz. … moet bij voorbaat aan de verhuurder op een daarvoor bestemd formulier worden medegedeeld.  Deze formulieren kunnen bij de verhuurder bekomen worden.

·        De elektriciteitsinstallatie voldoet aan de huidige normen. Veranderingen en/of aanpassingen aanbrengen is ten strengste verboden.

·        Enkelgeïsoleerde bedrading is om veiligheidsredenen ten strengste verboden!

·        De verwarmingskosten worden op een gewoon zuinig verbruik berekend.

·        In hun eigen belang zullen de huurders zeer zuinig zijn met het gebruik van energie. Water, elektriciteit en verwarming zijn immers zeer duur.

·        Steeds de gemeenschappelijke uitrustingen en plaatsen netjes houden bij gebruik ervan.

·        Indien misbruik van energie wordt vastgesteld zal dit, indien nodig, in rekening worden gebracht.

Denk aan de opwarming van onze planeet!

Art.: 10.     Meldingsplicht:   

·        Problemen en onregelmatigheden die door de huurders worden vastgesteld, moeten aan de verhuurders kenbaar gemaakt worden (gelieve een mededelingsbriefje op te stellen). Dit geldt in alle gevallen. Bijvoorbeeld: elektrische zekering gesprongen - stofzuiger werkt niet goed of onvoldoende, lavabo - stortbad of toiletten verstopt, lastige medehuurders. Als de verhuurder op de hoogte is van mankementen kan er sneller opgetreden worden om de goede werking te verzekeren.

·        Bij ernstige voorvallen zoals overstromingen, brand, ziekte moet men onmiddellijk de verhuurders verwittigen, evenals de bevoegde instanties.

·        Evenzeer bij getuige van ernstige incidenten die gevaar aan personen, maar eveneens schade aan de gebouwen en aan de individuele roerende goederen kunnen optreden, moeten onmiddellijk aangegeven worden.

·        Het is tevens mogelijk de verhuurder telefonisch te bereiken bij afwezigheid. Tel.: 09 225 53 64 of GSM: 0475 834 273

Art.: 11.     afvalstroomverwerking

Sinds enige tijd heeft de overheid besloten de afval selectief op te halen. Dat brengt met zich mee een extra inspanning van iedereen om de problematiek te verhelpen. Door regelmatige wijzigingen aan de stedelijke ordeningen is er een apart reglement voorzien.

De leuze is: de vervuiler betaald en is verantwoordelijk voor zijn veroorzaakte afval. Achtergelaten afval kan aanleiding geven tot strafrechtelijke vervolgingen.

Huisvuil of vuil mag noch in de kamer, noch in de gangen, noch in de keuken achtergelaten worden.

Gevolg aan een stadsreglement dient afval gesorteerd te worden als volgt:

Momenteel zijn 4 sorteergroepen te onderscheiden:

·        Glas: glazen flessen van alle dranken, glazen conserven, gebroken glazen (geen porselein) enz. dienen individueel beneden in de oranje container die op de koer is geplaatst te stoppen.

·        Papier en karton: dagbladen, tijdschriften, cursussen, boeken, brieven en omslagen, reclamefolders, opgeplooid karton, enz. mag men in de blauwe container die eveneens op de koer is geplaatst achterlaten.

·        Restafval: enkel keukenafval en wat niet ondergebracht kan worden in de andere afvalstromen of beter wat niet past in de andere categorieën moet in de door IVAGO goedgekeurde  gele zakken,  met rode bedrukking IVAGO,  verzameld worden en dan pas in de grote zwarte container, die eveneens op de koer is geplaatst worden achterlaten Deze zakken zijn beschikbaar in de meeste Gentse voedingzaken.

·        PMD of drankkartons, blikken, plastiekflessen: moeten in lichtblauwe zakken met zwarte bedrukking IVAGO en sluitlint, zoals plastieken flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons zonder extra plastieken zak in de garage geplaatst worden. Botervlootjes en yoghurtbekers zijn niet toegestaan.

Er mag geen afvalzakken of andere in de gangen achtergelaten worden.

Let er wel op dat de vervuiler steeds verantwoordelijk blijft van zijn veroorzaakte afval. Zware sancties zijn niet uitgesloten door de afvalverwerkingmaatschappij bij negeren van de vigerende reglementen.

Art.: 12.     Internetaansluiting en TV-aansluiting

 

Internetaansluiting met kabel (Lan-verbinding) en TV-aansluiting (niet digitaal) wordt gratis aan de huurders bedeeld. Toch vragen wij dat voor internet geen filmen worden gedownload hoe kort ook dat ze zijn. Deze geven aanleiding tot een meerprijs voor de huurder die er misbruik van maakt. Een aansluitkabel voor internet (Lan-verbinding) is zelf aan te schaffen of mee te brengen. Bij aankomst in de kamer moet u de codes aanvragen om op internet te kunnen surfen.

De eigenaar is niet verantwoordelijk voor tijdelijke technische problemen die zich kunnen voordoen op Internet en TV-aansluiting.

De nieuwe wetgeving (2010) verbiedt in collectieve woonsten het gebruik van oude CRT (Kathode Ray Tube) analoge televisietoestellen te gebruiken wegens implosiegevaar dat vrij snel brand uitslaat. Flatscreen televisietoestellen zijn de nieuwe aanvaarde toestellen.

Deze aansluitingen worden gratis bedeeld aan de huurders die in orde zijn met al hun huurverplichtingen tegenover de eigenaar en die de huurreglementen gekoppeld aan hun huurcontract strikt naleven.

Bij huurachterstal kan de verhuurder internetaansluiting en Tv-aansluiting tijdelijk afschakelen tot wanneer alle huurverplichtingen zijn nageleefd door de huurder, tevens indien de huurder het binnenhuisreglement negeert.

Art.: 13.     verbrekingen

Inbreuk op hierboven vermelde bepalingen hebben de verbreking van het contract tot gevolg, met betaling van verbrekingsvergoeding aan de verhuurder en aangebrachte schade.

Enkel de rechtbanken van Gent zijn bevoegd om ernstige niet opgeloste geschillen te oordelen.

Art.: 14.     Uitstapregeling van het gehuurde goed

De kamer volledig ontruimen en opgekuist verlaten ten laatste de laatste dag van het contract.

Bij definitieve verhuis van de huurder worden alle sleutels van het gebouw in bezit terug aan de eigenaar overhandigd, met inbegrip van alle bijgemaakte sleutels door de huurder tijdens het verblijf in het pand,.

Een afspraak beleggen om de staat van bevinding van het gehuurde goed op te maken.

De slotrekening van de kamer en eventuele onkosten worden opgesteld en het tegoed of het eventueel tekort worden vereffend. Deze onkosten kunnen o.a. van volgende aard zijn:

-        Indien het gehuurde goed niet binnen de gestelde termijn ontruimt is, zal de volgende maand aangerekend worden tot het gehuurde goed volledig is ontruimd. Sleutels indienen geld als criteria.

-        Indien het gehuurde goed onvoldoende is gereinigd, zal een meerprijs aangerekend worden.

-        Indien beschadigingen aan het gehuurde goed zijn aangebracht.

_ Indien blijkt dat het goed niet correct is teruggegeven worden de kosten op het eind van het contract aangerekend. Ook als blijkt dat andere onkosten nog moeten afgerekend worden.

Slot:

De verhuurders wensen iedere huurder een prettig, rustig en aangenaam verblijf op deze locatie toe en hopen voor ieder op prachtige resultaten in de ondernomen studiedisciplines.

Elke suggestie die de goede orde en werking van dit pand in de hand kunnen werken, waardoor het reilen en zeilen erop vooruit gaat, maar ook uw verblijf erdoor aangenamer wordt is met dank welkom.

 

Laatste aanpassing op 9-07-2014